آپارتمان از۵۰ تا ۵۹متر

آپارتمان از۵۰ تا ۵۹متر


کــدمنـطـقـه محلهمتراژطبقهخوابتعداد واحدسنپارکينگقيمت مترتومانوام
800فاز 1- خ 9شرقی5042553اختصاصی1.90018
852فاز 1- خ 10شرقی50موجود----20پیش فروش----2.45050
904فاز 1- خ 11غربی503296اختصاصی1.80050
939فاز 1- شاهد غربی504127نوسازمشاع2.20035
941فاز 1- خ اطلاعات502196مشاع1.60010
225فاز 1- بین خ 1غربی5131128----1.35020
548فاز 1- خ 12شرقی5122123----1.75015
550فاز 1- خ بر اصلی5121126----1.96148
1016فاز 1- خ 5شرقی512169مشاع1.55045
1154فاز 1- خ 9غربی513197مشاع1.6507
663فاز 1- خ میثاق-10غربی5221121مشاع1.95035
690فاز 1- خ ارتش5261----1مشاع1.60020
884فاز 1- خ 10غربی522136نوسازمشاع1.900----
1212فاز 1- خ 2شرقی5232173مشاع1.95050
1214فاز 1- خ 4غربی5221----8مشاع1.650----
233فاز 1- خ 9غربی532192مشاع1.85020
546فاز 1- خ معلم53118نوسازمشاع1.80035
1104فاز 1- خ شاهدغربی533199اختصاصی1.37715
1112فاز 1- خ 4شرقی533265مشاع1.780----
1139فاز 1- خ 10غربی5331123اختصاصی1.70020
1339فاز 1- خ 2شرقی5331104مشاع1.75020
370فاز 1- خ 9غربی542112نوسازاختصاصی2.050----
1031فاز 1- خ 9شرقی543161مشاع1.850----
1057فاز 1- خ اطلاعات5421123مشاع2.050----
1094فاز 1- خ 11غربی5411123مشاع1.90018
886فاز 1- خ 10غربی554136نوسازمشاع1.900----
977فاز 1- خ 1شرقی5511126مشاع1.600----
1021فاز 1- خ اطلاعات552196مشاع1.70014.500
1035فاز 1- خ 9غربی55همکف198مشاع1.4008
1162فاز 1- خ 1غربی55----145اختصاصی2.00018
926فاز 1- خ مدرس5631911مشاع1.25018
927فاز 1- خ اطلاعات5612185مشاع1.900----
1234فاز 1- خ 2شرقی5621188اختصاصی1.550----
1271فاز 1- خ 10غربی5622123مشاع1.85714
1292فاز 1- خ 6شرقی5622----5اختصاصی2.10045
1312فاز 1- خ 2شرقی5611248مشاع1.600----
1313فاز 1- خ 10شرقی561196اختصاصی1.70018
1318فاز 1- خ 5شرقی563195اختصاصی1.800----
751فاز 1- خ شهرک مریم5731123مشاع1.40020
908فاز 1- خ 7شرقی5722184مشاع1.95045
1006فاز 1- خ 11غربی57----2122مشاع2.00016
1110فاز 1- خ 12غربی5722247مشاع1.65020
1133فاز 1- خ 11غربی5722122مشاع2.00017
1128فاز 1- خ 9غربی5721127اختصاصی1.75050
170فاز 1- خ 10غربی581197مشاع1.7007
184فاز 1- خ 9غربی5832125مشاع1.55010
1100فاز 1- خ 10غربی5831121----1.90015
1107فاز 1- خ 8شرقی5832123اختصاصی1.75020
1184فاز 1- بین خ12 و 13غربی5832127مشاع1.55050
1283فاز 1- خ 5شرقی5831611مشاع1.45045