آپارتمان بالاتر از ۸۰متر

آپارتمان بالاتر از ۸۰متر


کــدمنـطـقـه محلهمتراژطبقهخوابتعداد واحدسنپارکينگقيمت مترتومانوام
132فاز 1- خ اطلاعات803267مشاع1.4508
145فاز 1- خ اطلاعات8022712مشاع1.25025
417فاز 1- خ 1شرقی801269مشاع1.60013
965فاز 1- خ 3عربی80مختلف248نوسازاختصاصی2.45040
1077فاز 1- خ 10شرقی803242نوسازمشاع1.90050
1236فاز 1- خ حافظ80126نوسازاختصاصی1.800----
1400فاز 1- خ اطلاعات8022810مشاع1.50020
48فاز 1- خ 8شرقی8112911اختصاصی1.400----
1359فاز 1- خ ملک اشعرای بهار811218نوسازاختصاصی1.800----
1131فاز 1- خ 7غربی8212512مشاع1.550----
1350فاز 1- خ 4شرقی8222127اختصاصی1.800----
166فاز 1- خ 1غربی832261اختصاصی2.35045
748فاز 1- خ 7غربی8332نوسازاختصاصی2.20050
105فاز 1- خ 5شرقی84همکف2510مشاع1.250----
946فاز 1- خ 2شرقی85 ...و3و2و1216نوسازاختصاصی2.60040
964فاز 1- خ 3غربی85مختلف248نوسازاختصاصی2.45040
1358فاز 185321610مشاع1.18045
1389فاز 1- خ 8غربی8612128اختصاصی1.75023
670فاز 1- خ 1شرقی872262مشاع1.87020
64فاز 1- خ 3غربی9022121اختصاصی2.300----
728فاز 1- خ 5شرقی903298اختصاصی1.30014
1343فاز 1- خ رودکی901261اختصاصی1.750----
962فاز 1- خ 3غربی92مختلف248نوسازاختصاصی2.45040
130فاز 1- خ 7غربی941241اختصاصی2.100----
539فاز 1- خ 3غربی9632115اختصاصی1.600----
169فاز 1- خ 10عربی9832122اختصاصی1.80020
636فاز 1- خ اسفندغربی10232815مشاع1.029----
1071فاز 1- شهرک صدف1021231اختصاصی2.400----
147فاز 1- خ 7غربی10912124اختصاصی2.300----
1132فاز 1- خ 7غربی11022184اختصاصی2.000----
65فاز 1- خ 3غربی11222121اختصاصی2.300----
1355فاز 1- شهرک راه آهن1162282اختصاصی1.700----
72فاز 1- خ اطلاعات117224نوسازاختصاصی2.300----
513فاز 1- خ 3شرقی1181239مشاع1.60045
945فاز 1- خ 2شرقی1201و2و3216نوسازاختصاصی2.60040
413فاز 1- خ 6شرقی125123نوسازاختصاصی2.500----
1058فاز 1- خ 2غربی125134نوسازمشاع2.400----
1360فاز 1- خ دکتر غریب125333نوسازاختصاصی2.600----
1356فاز 31271231اختصاصی2.250----
69فاز 1- خ 2غربی128134نوسازاختصاصی2.500----
88فاز 1- خ 10غربی136223نوسازاختصاصی2.400----
74فاز 1- خ اطلاعات140133نوسازاختصاصی2.600----
131فاز 1- خ 7غربی1501441اختصاصی2.150----
95فاز 1- خ معلم1523331اختصاصی2.300----
497فاز 31602216نوسازاختصاصی3.500----
1130فاز 1- خ 3غربی1821266اختصاصی1.650----