آپارتمان تا۴۹متر

آپارتمان تا۴۹متر


کــدمنـطـقـه محلهمتراژطبقهخوابتعداد واحدسنپارکينگقيمت مترتومانوام
1715فاز 1- خ 5غربی30214مشاع1.85020
1349فاز 1- 5شرقی3931122مشاع1.90015
900فاز 1- خ 1غربی4031128اختصاصی1.550----
1072فاز 1- خ اطلاعات403175مشاع1.85014
1099فاز 1- خ 4غربی4021123مشاع2.10015
1165فاز 1- خ 11غربی401124نوسازمشاع2.250----
1371فاز 1- خ 2شرقی4211606مشاع2.00045
1010فاز 1- خ 6غربی4331610مشاع1.70035
1098فاز 1- خ 6غربی4321128مشاع1.85045
1124فاز 1- خ 11غربی4311----6مشاع1.600----
1393فاز 1- خ 8شرقی4331243مشاع1.75020
1086فاز 1- خ 2شرقی4411--------مشاع2.20020
923فاز 1- خ 9شرقی4531128مشاع1.450----
1034فاز 1- خ ارتش4561602اختصاصی1.75035
1080فاز 1- خ 8شرقی453112----اختصاصی2.15016
1087فاز 1- خ 8غربی4511205مشاع1.780----
1097فاز 1- خ 9غربی453162اختصاصی2.10018
1113فاز 1- خ 6شرقی453196اختصاصی1.90017
1145فاز 1- خ پردیس2453194مشاع1.60020
907فاز 1- خ 11غربی4631122مشاع1.70020
937فاز 1- خ 3غربی4611----7مشاع1.85045
960فاز 1- خ 10شرقی4621243اختصاصی2.00015
1055فاز 1- خ 1شرقی463197مشاع1.55041
1082فاز 1- خ 5شرقی4611----5مشاع1.700----
1120فاز 1- خ 5غربی4621910مشاع1.75050
1129فاز 1- خ 3شرقی4611364مشاع1.80017
121فاز 1- خ 10شرقی4711246مشاع1.600----
1161فاز 1- خ میلاد4711156مشاع1.4508
1243فاز 1- خ 3شرقی4711122مشاع1.90017
1269فاز 1- خ 10شرقی4711186مشاع1.650----
278فاز 1- خ 10شرقی4711187مشاع1.65012
1284فاز 1- خ 8شرقی4731215اختصاصی1.60020
1305فاز 1- خ 10غربی4711122مشاع2.00050
811فاز 1- خ اطلاعات4821123مشاع2.00016
824فاز 1- خ 5غربی483167اختصاصی1.60010
846فاز 1- خ معلم483163اختصاصی1.80020
848فاز 1- خ اطلاعات4821162اختصاصی2.000----
851فاز 1- خ اطلاعات481187اختصاصی1.600----
938فاز 1- خ معلم481198مشاع1.58017
986فاز 1- خ طالقانی4811164مشاع1.45018
847فاز 1- خ 10شرقی4911241اختصاصی2.0000
882فاز 1- خ 10غربی491134نوسازمشاع2.10050
1046فاز 1- خ 10شرقی4932124مشاع1.85018
1049فاز 1- خ 1شرقی4921158مشاع1.55033
1063فاز 1- خ 10غربی4911122مشاع1.85020
1084فاز 1- خ اطلاعات493----122مشاع2.10018
1109فاز 1- خ 9شرقی4921186مشاع1.65011
1300فاز 1- خ 4غربی4911129مشاع1.65017
1347فاز 1- خ 9شرقی4931248اختصاصی1.78033