اداری

اداری


کــدمنـطـقـه محلهمتراژطبقهخوابتعداد واحدسنپارکينگقيمت مترتومانوام
6527فاز1- ابتداری فاز1602233.000
494فاز 1- بر اصلی12872.200
613ابتدای فاز 170نوساز2.200
438فاز 1 - پاساژ گلدیس7082.300
1357فاز 1- بازار بوستان60102.500
509فاز 1- خ اطلاعات5442.400
504فاز 1- خ اطلاعات513.000
1291فاز 1- خ شاهد غربی512.000
487فاز 1- خ اطلاعات4452.400
498فاز 1- خ 4غربی4132.700