آپارتمان ۷۰ تا۷۹متر

آپارتمان ۷۰ تا۷۹متر


کــدمنـطـقـه محلهمتراژطبقهخوابتعداد واحدسنپارکينگقيمت مترتومانوام
6526فاز1-خ 2 غربی753263مشاع2.80060
906فاز 1- خ 7غربی703268اختصاصی1.500----
948فاز 1- خ 2شرقی701و2و3216----اختصاصی2.60040
951فاز 1- خ 7شرقی701298اختصاصی1.65016
1076فاز 1- خ 10غربی703212----اختصاصی1.580----
1135فاز 1- خ 5غربی7032128اختصاصی1.600----
1189فاز 1- خ 2شرقی7031425مشاع1.680----
1238فاز 1- خ 9شرقی7022412مشاع1.550----
1290فاز 1- خ 6غربی7012612اختصاصی1.40025
1296فاز 1- خ 6و7معلم7032187اختصاصی1.55010
1377فاز 1- خ 5غربی701268مشاع1.75050
78فاز 1- خ اطلاعات71321012مشاع1.400----
978فاز 1- خ دانش713226مشاع1.45020
973فاز 1- خ 4شرقی7432127اختصاصی1.70010
1011فاز 1- خ 12شرقی74122410اختصاصی1.550----
1078فاز 1- خ 4شرقی743----1211اختصاصی1.73010
794فاز 1- خ 11غربی753269اختصاصی1.30018
801فاز 1- خ 8شرقی7512810مشاع1.370----
849فاز 1- خ 1شرقی753241مشاع1.85025
931فاز 1- خ شهدا751269مشاع1.40023
966فاز 1- خ 3غربی75مختلف248نوسازاختصاصی2.45040
989فاز 1- خ 3شرقی754216نوسازمشاع2.100----
1175فاز 1- خ 4شرقی7512147اختصاصی1.600----
1224فاز 1- خ 1غربی75همکف2410مشاع1.35010
1381فاز 1- خ اطلاعات7512511مشاع1.2507
640فاز 1- خ 2غربی7623129مشاع1.65018
1182فاز 1- خ 7شرقی7622610اختصاصی1.550----
1233فاز 1- خ معلم762298مشاع1.700----
1388فاز 1- خ 11شرقی761267اختصاصی1.6506