تجاری

تجاری


کــدمنـطـقـه محلهمتراژطبقهخوابتعداد واحدسنپارکينگقيمت مترتومانوام
475 بلوار دنیا مالی614.167
464فاز 1- خ اطلاعات911.000
466بلوار دنیا مالی1050.000
467بر اصلی1010.000
1294فاز 1- غریب118.0002
1188فاز 1- شهرک مریم136.700نوساز
1013فاز 1- بلوار دنیا مالی1420.0002
486فاز 1- خ طالقانی1516.000
492فاز 1- خ 3غربی155.000
765فاز 1- خ 8غربی156.500
1207فاز 1- خ 5شرقی166.5005
493فاز 1- خ 8شرقی175.000
1431فاز 1- خ 1غربی175.5006
1219فاز 1- خ 1غربی187.00010
1038فاز 1- خ 8شرقی2010.500
1158فاز 1- بین غزل 2و3208.500
476فاز 1- خ شاهد شرقی2113.500
1004فاز 1- خ 15غربی213.000
483فاز 1- خ 12غربی2410.500
952فاز 1- خ 12غربی2410.000
1039فاز 1- خ 8شرقی245.000
461فاز 1- خ 14شرقی255.000
644فاز 1- خ 9غربی2510.0001
495فاز 1- خ معلم2610.000
643فاز 1- خ 3غربی279.5006
737فاز 1- نگارستان277.000نوساز
485فاز 1- خ اطلاعات- خ مطهری294.310
639فاز 1- شهرک صدف3011.000نوساز
825فاز 1- خ طالقانی3213.000نوساز
925فاز 1- خ 4شرقی327.000
35فاز 1- خ شاهد غربی3511.000
1430فاز 1- خ طالقانی- نبش شاهد3613.0005
1333فاز 1- خ شاهد غربی399.0006
1136فاز 1- خ 4شرقی4112.00012
503فاز 1- خ معلم428.500
1040فاز 1- خ 6غربی475.500
1384فاز 1- خ 9شرقی5010.000
479فاز 1- خ شاهد غربی9712.000
473فاز 1- بلوار دنیا مالی2005.000