مشاور شما

مشاور شما رسولی

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۴۵متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۴۵متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,450,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۵متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۱ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۱۶میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۵۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های…

جزییات بیشتر
45 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۷۰متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۷۰متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۰متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۴۵میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۵۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های…

جزییات بیشتر
73 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۷۰متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۷۰متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,350,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۷متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: ۸سال ✳ وام موجود:۹میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۳۵۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های…

جزییات بیشتر
67 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۷۰متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۷۰متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۰متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: ۶ ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود:۱۸میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۵۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های…

جزییات بیشتر
70 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۵۴متری/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۵۴متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,300,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۴متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۱ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۳۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن…

جزییات بیشتر
54 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۷۵متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۷۵متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۵متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۴۵میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۵۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن…

جزییات بیشتر
75 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۶۸متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد۶۸متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,324,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۸متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۱ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: ۸ ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۱۵میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۳۲۴تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن…

جزییات بیشتر
68 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحدهای آپارتمانی زیر نرخ روز/واحد ۱۰۵متری/مسکن کلید

فروش واحدهای آپارتمانی زیر نرخ روز/واحد ۱۰۵متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,429,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۱۰۵متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: -۸ ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۲۹تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن…

جزییات بیشتر
105 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد۶۷متری/وامدار/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد۶۷متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۷متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: اول ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۱۲میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۵۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن…

جزییات بیشتر
67 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۷۲متری/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۷۲متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۲متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: ۶ ◾ سن بنا: ۱۰سال ✳ وام موجود: ۲۰میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن…

جزییات بیشتر
72 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد۴۹متری/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد۴۹متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,450,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۹متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۱ ◾ طبقه: اول ◾ تعداد واحدها: ۳ ◾ سن بنا: ۵سال ✳ وام موجود: ۱۵میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۵۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن…

جزییات بیشتر
49 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحدهای آپارتمانی زیر قیمت روز/واحد ۷۵متری/مسکن کلید

فروش واحدهای آپارتمانی زیر قیمت روز/واحد ۷۵متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۵متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: اول ◾ تعداد واحدها: ۹ ◾ سن بنا: ۷سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۵۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن…

جزییات بیشتر
75 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۶۶متری/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۶۶متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۶متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: اول ◾ تعداد واحدها: ۶ ◾ سن بنا: ۱۵سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن…

جزییات بیشتر
66 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۶۸ متری/وامدار/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۶۸ متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,300,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۸متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: ۹سال ✳ وام موجود: ۱۰میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۳۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های…

جزییات بیشتر
68 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۸۵متری/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۸۵متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,450,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۸۵متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها:۶ ◾ سن بنا: ۵سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۵۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های تماس: ۰۲۱۶۵۵۲۹۳۶۴➖۰۲۱۶۵۵۲۹۳۸۷…

جزییات بیشتر
85 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش محدودآپارتمان های نوساز با شرایط استثنایی در فاز۱ اندیشه/مسکن کلید

فروش محدودآپارتمان های نوساز با شرایط استثنایی در فاز۱ اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۹۳و۹۵ متری ◾ تعداد اتاق خواب: ۲و۳ خواب ◾ طبقه: —- ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: نوساز ✳ وام موجود: ۲۵میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): …

جزییات بیشتر
1 پارکینگ

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۸۵متری/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۸۵متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۸۵متر مربع ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: ۱۱سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های تماس: ۰۲۱۶۵۵۲۹۳۶۴➖۰۲۱۶۵۵۲۹۳۸۷…

جزییات بیشتر
85 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۶۳متری/شیک/متریال بروز/وامدار/مسکن کلید

فروش واحد ۶۳متری/شیک/متریال بروز/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
62,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۳ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: ۲سال ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۴۵میلیون ✳ فروش (نقدی): ۶۲میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
63 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۷۰متری/وامدار/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۷۰متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۰ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: اول ◾ تعداد واحدها: ۱۲ ◾ سن بنا: ۷سال ✳ وام موجود: ۱۷میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۵۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های تماس: ۰۲۱۶۵۵۲۹۳۶۴➖۰۲۱۶۵۵۲۹۳۸۷   «سپاس…

جزییات بیشتر
70 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز در شهرک اندیشه/واحد ۶۲متری/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز در شهرک اندیشه/واحد ۶۲متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۲ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: دوم  ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های تماس: ۰۲۱۶۵۵۲۹۳۶۴➖۰۲۱۶۵۵۲۹۳۸۷   «سپاس از…

جزییات بیشتر
62 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۴۳متری/خوش نقشه/وامدار/مسکن کلید

فروش واحد ۴۳متری/خوش نقشه/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
22,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۳ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۵۵میلیون ✳ مبلغ رهن: ۲۸میلیون ✳ فروش (نقدی): ۲۲میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
43 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای آپارتمانی زیر قیمت روز/واحد ۷۰متری/مسکن کلید

فروش واحدهای آپارتمانی زیر قیمت روز/واحد ۷۰متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۰ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: ۱۲ ◾ سن بنا: ۱۴سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های تماس: ۰۲۱۶۵۵۲۹۳۶۴➖۰۲۱۶۵۵۲۹۳۸۷   «سپاس از…

جزییات بیشتر
70 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۶۲متری/وامدار/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۶۲متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,300,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۲ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: ۹ ◾ سن بنا: ۱۴سال ✳ وام موجود: ۳۵میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۳۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های تماس: ۰۲۱۶۵۵۲۹۳۶۴➖۰۲۱۶۵۵۲۹۳۸۷   «سپاس از…

جزییات بیشتر
62 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحد آپارتمان های زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۵۰متری/مسکن کلید

فروش واحد آپارتمان های زیر قیمت روز در اندیشه/واحد ۵۰متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,250,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۰ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: ۱۲ ◾ سن بنا: ۱۰سال ✳ وام موجود: ۱۵میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۲۵۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: رسولی   ☑ موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲   ☑ تلفن های تماس: ۰۲۱۶۵۵۲۹۳۶۴➖۰۲۱۶۵۵۲۹۳۸۷   «سپاس از…

جزییات بیشتر
50 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۲متری/امکانات کامل/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۲متری/امکانات کامل/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,048,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۲ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: چهارم ◾ تعداد واحدها: ۱۶ ◾ سن بنا: ۱۵سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۰۴۸تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
62 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای آپارتمانی زیر قیمت روز/واحد ۶۶متری/مسکن کلید

فروش واحدهای آپارتمانی زیر قیمت روز/واحد ۶۶متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,250,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۶ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: سوم و پنجم ◾ تعداد واحدها: ۱۲ ◾ سن بنا: ۹سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۲۵۰تومان ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
66 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/۷۸متری/وامدار/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/۷۸متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,346,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۸ ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: ۱سال ✳ وام موجود: ۳۰میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱.۳۴۶تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
78 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای آپارتمانی زی قیمت روز/۷۰متری/مسکن کلید

فروش واحدهای آپارتمانی زی قیمت روز/۷۰متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,271,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۰ ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: ۱۲ ◾ سن بنا: ۱۲سال ✳ وام موجود: ۸میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۲۷۱تومان ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
70 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۶۲متری/وامدار/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۶۲متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,300,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۲ ◾ تعداد اتاق خواب:۱ ◾ طبقه: اول ◾ تعداد واحدها: ۶ ◾ سن بنا: ۱۰سال ✳ وام موجود: ۲۰میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۳۰۰میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
62 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۶۰متری/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۶۰متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۰ ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: ۹ ◾ سن بنا: ۱۰سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۰۰میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
60 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۸۶متری/نوساز/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۸۶متری/نوساز/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,221,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۸۶ ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: —- ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: نوساز ✳ وام موجود: ۳۰میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۲۲۱میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
86 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۶۰متری/وامدار/مسکن کلید

فروش واحد ۶۰متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,350,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۰ ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: ۹ ◾ سن بنا: ۹سال ✳ وام موجود: ۱۰میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۳۵۰میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
60 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۷۲متری/امکانات کامل و بروز/وامدار/مسکن کلید

فروش واحد ۷۲متری/امکانات کامل و بروز/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
53,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۲ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: چهلرم/دو بر نورگیر ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۴۵میلیون ✳ فروش (نقدی): ۵۳میلیون…

جزییات بیشتر
72 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/۱۰۵متری/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/۱۰۵متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,238,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۱۰۵ ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: چهارم ◾ تعداد واحدها: ۸ ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۲۳۸میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
105 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۵۱متری/خوش نقشه/امکانات کامل+وام/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۵۱متری/خوش نقشه/امکانات کامل+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
26,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۱ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: سوم/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۰میلیون ✳ فروش (نقدی): ۲۶میلیون…

جزییات بیشتر
51 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۱۰۵متری/مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر قیمت روز/واحد ۱۰۵متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۱۰۵ ◾ تعداد اتاق خواب:۲ ◾ طبقه: چهارم ◾ تعداد واحدها: ۸ ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۱۰میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۰۰میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
105 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۴۳متری/امکانات کامل و بروز/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۴۳متری/امکانات کامل و بروز/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
24,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۳ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۵۵میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۰میلیون ✳ فروش (نقدی): ۲۴میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
43 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای آپارتمانی زیر قیمت روز/۷۳متری/مسکن کلید

فروش واحدهای آپارتمانی زیر قیمت روز/۷۳متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,100,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۳ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: چهارم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۱۰۰میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
73 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد۷۲متری/وامدار/خوش نقشه و شیک/مسکن کلید

فایل فروش/واحد۷۲متری/وامدار/خوش نقشه و شیک/مسکن کلید
فروش آپارتمان
49,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۲ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: سوم/دو بر نورگیر ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۴۰میلیون ✳ فروش (نقدی): ۴۹میلیون…

جزییات بیشتر
72 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۶۶متری/طراحی عالی/متریال بروز/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۶۶متری/طراحی عالی/متریال بروز/مسکن کلید
فروش آپارتمان
37,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۶ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: دوم/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۴۰میلیون ✳ فروش (نقدی): ۳۷میلیون…

جزییات بیشتر
66 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای آپارتمان زیر قیمت روز/۷۵متری/مسکن کلید

فروش واحدهای آپارتمان زیر قیمت روز/۷۵متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۵ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۴۵میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۵۰۰میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
75 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۴۴متری/وامدار/خوش نقشه/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۴۴متری/وامدار/خوش نقشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
14,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۴ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: اول/رو به نما ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۵۵میلیون ✳ مبلغ رهن: ۲۸میلیون ✳ فروش (نقدی): ۱۴میلیون…

جزییات بیشتر
44 متر مربع1 اتاق خواب

فایل فروش/واحد ۴۹متری/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۴۹متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
28,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۹ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: سوم/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۵۵میلیون ✳ مبلغ رهن: ۲۸میلیون ✳ فروش (نقدی): ۲۸میلیون…

جزییات بیشتر
49 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/۸۵متری/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/۸۵متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۸۵ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: دوم ◾ تعداد واحدها: ۱۴ ◾ سن بنا: ۱۱سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
85 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر نرخ روز/ ۷۳متری/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر نرخ روز/ ۷۳متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۳ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: ۶ ◾ سن بنا: ۱۲سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۲۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
73 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر نرخ روز/۶۴متری/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر نرخ روز/۶۴متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۴ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: ۴ ◾ سن بنا: ۵سال ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱۰۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
64 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۷۴متری+۳۵وام/مسکن کلید

فروش واحد ۷۴متری+۳۵وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۴ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: ۶ ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۳۵میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۴۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
74 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر نرخ روز/۸۱متری/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر نرخ روز/۸۱متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,100,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۸۱ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها: ۸ ◾ سن بنا: ۱۲ ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱٫۱۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
81 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر نرخ روز/۱۰۵متری/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر نرخ روز/۱۰۵متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,238,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۱۰۵ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: چهارم ◾ تعداد واحدها: ۸ ◾ سن بنا: ۱۵ ✳ وام موجود: —- ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش (متر-مربعی): ۱۲۳۸۰۰۰تومان ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
105 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۵۱متری/موقعیت عالی/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۵۱متری/موقعیت عالی/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
47,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۱ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: سوم ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۵۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۰میلیون ✳ فروش نقدی: ۴۷میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
51 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۵۸متری/لوکس/امکانات کامل/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۵۸متری/لوکس/امکانات کامل/مسکن کلید
فروش آپارتمان
42,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۸ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: دوم/رو به نما ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۸میلیون ✳ فروش نقدی: ۴۲میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
58 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/آپارتمان ۵۰متری/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/آپارتمان ۵۰متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
23,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۰ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: دوم/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۵۵میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۰میلیون ✳ فروش نقدی: ۲۳میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
50 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۵۸متری/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۵۸متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
27,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۸ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: دوم/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۸میلیون ✳ فروش نقدی: ۲۷میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
58 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۶۱متری با موقعیت عالی/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۶۱متری با موقعیت عالی/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
24,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۱ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: دوم/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۸میلیون ✳ فروش نقدی: ۲۴میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
61 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۹۵متری لوکس/امکانات کامل و بروز/وامدار/مسکن کلید

فروش واحد ۹۵متری لوکس/امکانات کامل و بروز/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
150,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۹۵ ◾ تعداد اتاق خواب: ۳ ◾ طبقه: تمام طبقات ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۷۵میلیون ✳ فروش نقدی: ۱۵۰میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
95 متر مربع3 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۵۰متری/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۵۰متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
29,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۰ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه:سوم/رو به حیاط ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۵۵میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۰میلیون ✳ فروش نقدی: ۲۹میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
50 متر مربع1 اتاق خواب

فایل فروش/واحد ۷۲متری/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۷۲متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
39,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۲ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه:همکف/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۴۰میلیون ✳ فروش نقدی: ۳۹میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
72 متر مربع2 اتاق خواب

فایل فروش/واحد ۴۹متری/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۴۹متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
27,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۹ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه:سوم/رو به حیاط ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۵۵میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۰میلیون ✳ فروش نقدی: ۲۷میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
49 متر مربع1 اتاق خواب

فایل فروش/واحد۷۱متری/امکانات بروز/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/واحد۷۱متری/امکانات بروز/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
49,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۷۱ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه:سوم/رو به نما ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۴۰میلیون ✳ فروش نقدی: ۴۹میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
71 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۵۴متری/وام ۶۰میلیونی/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۵۴متری/وام ۶۰میلیونی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
42,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۴ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: اول/رو به نما ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۶میلیون ✳ فروش نقدی: ۴۲میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
54 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فایل فروش/واحد ۸۴متری/امکانات بروز/وامدار/مسکن کلید

فایل فروش/واحد ۸۴متری/امکانات بروز/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
70,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۸۴ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: سوم/رو به نما ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۵۰میلیون ✳ فروش نقدی: ۷۰میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
84 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد۴۴متری فقط با ۱۶میلیون نقدینگی/مسکن کلید

فروش واحد۴۴متری فقط با ۱۶میلیون نقدینگی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
16,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۴ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: دوم/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۵۵میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۰میلیون ✳ فروش نقدی: ۱۶میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
44 متر مربع1 اتاق خواب

فایل فروشی/۵۴متری/وامدار/مسکن کلید

فایل فروشی/۵۴متری/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
30,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۴ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: دوم/رو به حیاط ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۵میلیون ✳ فروش نقدی: ۳۰میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
54 متر مربع1 اتاق خواب

فایل فروشی/واحد ۵۱متری/مسکن کلید

فایل فروشی/واحد ۵۱متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
29,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۱ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: سوم/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۲میلیون ✳ فروش نقدی: ۲۹میلیون ☑ برای دریافت…

جزییات بیشتر
51 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحد آپارتمان ۲خوابِ وامدار در اندیشه/مسکن کلید

فروش واحد آپارتمان ۲خوابِ وامدار در اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
36,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۵ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: اول/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا: —- ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۸میلیون ✳ فروش نقدی: ۳۶میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
65 متر مربع2 اتاق خواب

آپارتمان ۵۳متری/رینوویت شده/وامدار/مسکن کلید

آپارتمان ۵۳متری/رینوویت شده/وامدار/مسکن کلید
فروش آپارتمان
2,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۳ ◾ تعداد اتاق خواب: ۱ ◾ طبقه: دوم/رو به نما ◾ تعداد واحدها: ۱۲ ◾ سن بنا: ۸ ✳ وام موجود: ۱۶میلیون ✳ مبلغ رهن: —- ✳ فروش نقدی: —- ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
53 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۶۵متری/خوش نقشه/متریال بروز+وام/مسکن کلید

فروش واحد ۶۵متری/خوش نقشه/متریال بروز+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
54,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۶۵ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: دوم/رو به نما ◾ تعداد واحدها: —- ◾ سن بنا: — ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۴۵میلیون ✳ فروش نقدی: ۵۴میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
65 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

آپارتمان ۵۸متری در شهر جدید اندیشه/مسکن کلید

آپارتمان ۵۸متری در شهر جدید اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
27,000,000تومان نقدی - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۸ ◾ تعداد اتاق خواب: ۲ ◾ طبقه: اول/رو به آفتاب ◾ تعداد واحدها: ۵ ◾ سن بنا: — ✳ وام موجود: ۶۰میلیون ✳ مبلغ رهن: ۳۵میلیون ✳ فروش نقدی: ۲۷میلیون ☑ برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
58 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحد ۷۲متری+وام+امکانات کامل/دو بر نورگیر/مسکن کلید

فروش واحد ۷۲متری+وام+امکانات کامل/دو بر نورگیر/مسکن کلید
فروش آپارتمان
53,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۷۲ • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: اول/دو بر نورگیر • تعداد واحدها: ۶ • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۴۰میلیون • فروش نقدی: ۵۳میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید…

جزییات بیشتر
72 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۴۲متری+۵۵ وام/مسکن کلید

فروش واحد ۴۲متری+۵۵ وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
19,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۴۲ • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: اول/رو به حیاط • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۵۵میلیون • مبلغ رهن: ۳۰میلیون • فروش نقدی: ۱۹میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید…

جزییات بیشتر
42 متر مربع1 اتاق خواب

فروش/۶۲متری/امکانات کامل/وام/مسکن کلید

فروش/۶۲متری/امکانات کامل/وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
30,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۶۲ • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: اول/رو به آفتاب • تعداد واحدها: ۶ • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۴۰میلیون • فروش نقدی: ۳۰میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید…

جزییات بیشتر
62 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش ملک ویلایی/نوساز+امکانات کامل و بروز/مسکن کلید

فروش ملک ویلایی/نوساز+امکانات کامل و بروز/مسکن کلید
فروش ویلایی
1,650,000,000تومان نقدی - ویلایی

• متراژ: ۲۰۰متر زمین/۱۳۰متر زیر زمین/۲۴۲متر دوبلکس • تعداد اتاق خواب: —- • طبقه: —- • تعداد واحدها: —- • سن بنا: نوساز • وام موجود: —- • مبلغ رهن: —- • فروش نقدی: ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰تومان • برای دریافت اطلاعات بیشتر با…

جزییات بیشتر

فروش واحد ۵۵متری+وام و امکانات بروز/مسکن کلید

فروش واحد ۵۵متری+وام و امکانات بروز/مسکن کلید
فروش آپارتمان
30,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۵۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: دوم/رو به حیاط • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۳۵میلیون • فروش نقدی:۳۰میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
55 متر مربع1 اتاق خواب

خرید و فروش انواع متراژ واحدهای آپارتمانی در فاز۱ اندیشه/مسکن کلید

خرید و فروش انواع متراژ واحدهای آپارتمانی در فاز۱ اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
38,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۶۲مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: سوم/رو به نما • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۳۸میلیون • فروش نقدی:۳۸میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
62 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش متراژهای ۵۰-۴۰متری در فاز۱ اندیشه+وام/مسکن کلید

فروش متراژهای ۵۰-۴۰متری در فاز۱ اندیشه+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
11,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۴۷مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: پنجم • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۵۵میلیون • مبلغ رهن: ۲۸میلیون • فروش نقدی:۱۱میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: فتحی  …

جزییات بیشتر
47 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحدهای۶۰-۵۰ متری با امکانات کامل و وام در شهرک اندیشه/مسکن کلید

فروش واحدهای۶۰-۵۰ متری با امکانات کامل و وام در شهرک اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
35,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۵۳مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: ششم/رو به آفتاب • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۳۲میلیون • فروش نقدی:۳۵میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
53 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش متراژهای ۷۰-۶۰ متری+وام در فاز۱ اندیشه/مسکن کلید

فروش متراژهای ۷۰-۶۰ متری+وام در فاز۱ اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
46,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۶۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: دوم/رو به نما • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۴۰میلیون • فروش نقدی:۴۶میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
65 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحد ۶۵متری به همراه وام و امکانات کامل/مسکن کلید

فروش واحد ۶۵متری به همراه وام و امکانات کامل/مسکن کلید
فروش آپارتمان
30,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۶۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: دوم/دو بر نورگیر • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۴۰میلیون • فروش نقدی:۳۰میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
65 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحد ۴۴متری به همراه وام و امکانات/مسکن کلید

فروش واحد ۴۴متری به همراه وام و امکانات/مسکن کلید
فروش آپارتمان
22,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۴۴مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: دوم/رو به حیاط • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۵۵میلیون • مبلغ رهن: ۳۰میلیون • فروش نقدی:۲۲میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
44 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۵۴متری با شرایط و امکانات عالی/مسکن کلید

فروش واحد ۵۴متری با شرایط و امکانات عالی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
31,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۵۴مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: دوم/رو به نما • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۳۵میلیون • فروش نقدی:۳۱میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
54 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحد ۳۲متری با طراحی عالی+وام و امکانات کامل/مسکن کلید

فروش واحد ۳۲متری با طراحی عالی+وام و امکانات کامل/مسکن کلید
فروش آپارتمان
20,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۳۲مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: دوم/رو به حیاط • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۳۵میلیون • مبلغ رهن: ۲۲میلیون • فروش نقدی:۲۰میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
32 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۷۵متری+۶۰میلیون وام+امکانات کامل/مسکن کلید

فروش واحد ۷۵متری+۶۰میلیون وام+امکانات کامل/مسکن کلید
فروش آپارتمان
48,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۷۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: اول/رو به آفتاب  • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۴۶میلیون • فروش نقدی:۴۸میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
75 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۱۴۰متری با امکانات عالی+۸۰میلیون وام/مسکن کلید

فروش واحد ۱۴۰متری با امکانات عالی+۸۰میلیون وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
200,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۱۴۰مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: اول/رو به نما  • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۸۰میلیون • مبلغ رهن: ۱۰۰میلیون • فروش نقدی:۲۰۰میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید •…

جزییات بیشتر
140 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۶۸متری+۶۰میلیون وام و امکانات عالی/مسکن کلید

فروش واحد ۶۸متری+۶۰میلیون وام و امکانات عالی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
26,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۶۸مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: سوم/دو بر نورگیر  • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۳۵میلیون • فروش نقدی: ۲۶میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید…

جزییات بیشتر
68 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحد ۵۷متری/فول امکانات+وام/مسکن کلید

فروش واحد ۵۷متری/فول امکانات+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
22,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۵۷مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: ششم+آسانسور   • تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۳۲میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: ارجمند       • موبایل: ۰۹۱۲۵۶۴۰۰۱۷   …

جزییات بیشتر
57 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحد ۴۷متری+۵۵میلیون وام+امکانات کامل/مسکن کلید

فروش واحد ۴۷متری+۵۵میلیون وام+امکانات کامل/مسکن کلید
فروش آپارتمان
21,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۴۷مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: دوم/رو به نما      تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۵۵میلیون • مبلغ رهن: ۳۲میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: فتحی       • موبایل: ۰۹۱۲۵۱۳۲۷۰۳   …

جزییات بیشتر
47 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحد ۵۴متری با امکانات کامل+وام/مسکن کلید

فروش واحد ۵۴متری با امکانات کامل+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۵۴مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: اول/رو به آفتاب • تعداد واحدها: ۹ • سن بنا: ۴ • وام موجود: ۱۳میلیون •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید. • مشاور: رسولی    • موبایل: ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲     • تلفن های…

جزییات بیشتر
54 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۶۴متری+۶۰میلیون وام در اندیشه/مسکن کلید

فروش واحد ۶۴متری+۶۰میلیون وام در اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
56,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۶۴مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: دوم      تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۴۵میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: ارجمند       • موبایل: ۰۹۱۲۵۶۴۰۰۱۷     •…

جزییات بیشتر
64 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

خرید واحد ۵۳متری فقط با ۲۶میلیون نقدینگی/مسکن کلید

خرید واحد ۵۳متری فقط با ۲۶میلیون نقدینگی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
26,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۵۳مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: دوم      تعداد واحدها: ۹ • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۳۵میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: فتحی       • موبایل: ۰۹۱۲۵۱۳۲۷۰۳     • تلفن…

جزییات بیشتر
53 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۷۰متری در فاز۱ اندیشه/مسکن کلید

فروش واحد ۷۰متری در فاز۱ اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
51,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۷۰مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: دوم /رو به آفتاب    تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۴۰میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: فتحی       • موبایل: ۰۹۱۲۵۱۳۲۷۰۳ …

جزییات بیشتر
70 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

خرید واحد ۴۸متری فقط با ۲۱میلیون نقدینگی/مسکن کلید

خرید واحد ۴۸متری فقط با ۲۱میلیون نقدینگی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
21,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۴۸مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: اول/رو به نما     تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۵۵میلیون • مبلغ رهن: ۳۲میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: ارجمند       • موبایل:…

جزییات بیشتر
48 متر مربع1 اتاق خواب

فروش واحد ۹۳متری+۶۰میلیون وام+شرایط عالی/مسکن کلید

فروش واحد ۹۳متری+۶۰میلیون وام+شرایط عالی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
141,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۹۳مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۳ • طبقه: تمام طبقات      تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۱۷میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: ارجمند       • موبایل:…

جزییات بیشتر
93 متر مربع3 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۴۵متری با امکانات عالی+وام/مسکن کلید

فروش واحد ۴۵متری با امکانات عالی+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
17,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۴۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: سوم/رو به آفتاب      تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۵۵میلیون • مبلغ رهن: ۳۰میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: فتحی       • موبایل: ۰۹۱۲۵۱۳۲۷۰۳ …

جزییات بیشتر
45 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۵۸متری + ۶۰میلیون وام/مسکن کلید

فروش واحد ۵۸متری + ۶۰میلیون وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
31,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۵۸مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: سوم      تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۳۵میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: ارجمند       • موبایل: ۰۹۱۲۵۶۴۰۰۱۷     •…

جزییات بیشتر
58 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۶۳متری با شرایط عالی در اندیشه/مسکن کلید

فروش واحد ۶۳متری با شرایط عالی در اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
55,000,000تومان نقدی - آپارتمان

• متراژ: ۶۳مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: سوم      تعداد واحدها: —- • سن بنا: —- • وام موجود: ۶۰میلیون • مبلغ رهن: ۴۵میلیون • برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید • مشاور: فتحی       • موبایل: ۰۹۱۲۵۱۳۲۷۰۳   …

جزییات بیشتر
63 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۸۶متری در شهرک اندیشه/مسکن کلید

فروش واحد ۸۶متری در شهرک اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,850,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۸۶مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: دوم      تعداد واحدها: ۱۰ • سن بنا: ۴سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید» در…

جزییات بیشتر
86 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

نام مشاور املاک و مستغلات در اندیشه/مسکن کلید

نام مشاور املاک و مستغلات در اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,524,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۱۰۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: سوم        تعداد واحدها: ۸ • سن بنا: ۱۵سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن…

جزییات بیشتر
105 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای مسکونی زیر ۱۵ سال /مسکن کلید

فروش واحدهای مسکونی زیر ۱۵ سال /مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۷۰مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: سوم     تعداد واحدها: ۱۲ • سن بنا: ۱۴سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید» در صورت…

جزییات بیشتر
70 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

مظنه ی واحدهای ۵۰ تا ۶۰متر در اندیشه/مسکن کلید

مظنه ی واحدهای ۵۰ تا ۶۰متر در اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,750,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۵۹مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: اول      تعداد واحدها: ۱۶ • سن بنا: ۹سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید» در…

جزییات بیشتر
59 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

خرید یک واحد ۴۵متری در اندیشه چقدر تمام می شود/ مسکن کلید

خرید یک واحد ۴۵متری در اندیشه چقدر تمام می شود/ مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,444,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۴۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: دوم      تعداد واحدها: ۹ • سن بنا: ۵سال • وام موجود: ۲۰میلیون •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید»…

جزییات بیشتر
45 متر مربع1 اتاق خواب

خرید واحد ۵۲متری + وام/مسکن کلید

خرید واحد ۵۲متری + وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,300,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۵۲مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: دوم      تعداد واحدها: ۹ • سن بنا: ۱۲سال • وام موجود: ۱۵میلیون •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید» در…

جزییات بیشتر
52 متر مربع1 اتاق خواب

حداقل سرمایه برای خانه دار شدن چقدر است/مسکن کلید

حداقل سرمایه برای خانه دار شدن چقدر است/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۶۶مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: اول      تعداد واحدها: ۶ • سن بنا: ۱۵سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن…

جزییات بیشتر
66 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحد ۶۸متری+وام/مسکن کلید

فروش واحد ۶۸متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,300,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۶۲مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: دوم      تعداد واحدها: ۱۲ • سن بنا: ۹سال • وام موجود: ۱۰میلیون •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید»…

جزییات بیشتر
68 متر مربع2 اتاق خواب

فروش انواع واحد آپارتمانی زیر قیمت روز/مسکن کلید

فروش انواع واحد آپارتمانی زیر قیمت روز/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,300,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۷۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: دوم      تعداد واحدها: ۲ • سن بنا: ۱۴سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید»…

جزییات بیشتر
75 متر مربع1 اتاق خواب

قیمت روز مسکن/مسکن کلید

قیمت روز مسکن/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,048,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۶۴مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: چهارم      تعداد واحدها: ۱۶ • سن بنا: ۱۵سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید»…

جزییات بیشتر
62 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

شرایط برد-برد را برای متقاضیان خرید و فروش فراهم می کنیم/مسکن کلید

شرایط برد-برد را برای متقاضیان خرید و فروش فراهم می کنیم/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۵۴مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: سوم      تعداد واحدها: ۱۱ • سن بنا: ۱۰سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید»…

جزییات بیشتر
54 متر مربع1 اتاق خواب

وام ۳۵ میلیونی برای خرید واحد ۵۰متری/مسکن کلید

وام ۳۵ میلیونی برای خرید واحد ۵۰متری/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,415,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۵۳مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: اول       تعداد واحدها: ۶ • سن بنا: ۱۱سال • وام موجود: ۳۵میلیون تومان(قابل افزایش تا سقف ۶۰میلیون) •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از…

جزییات بیشتر
53 متر مربع1 اتاق خواب

نرخ واحدهای همکف در شهرک اندیشه/مسکن کلید

نرخ واحدهای همکف در شهرک اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,100,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۷۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: همکف       تعداد واحدها: ۸ • سن بنا: ۱۵سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن…

جزییات بیشتر
75 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

کلکسیونی از انواع ملک/مسکن کلید

کلکسیونی از انواع ملک/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,250,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۸۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: ۱  تعداد واحدها: ۱۲ • سن بنا: ۱۲سال • وام موجود: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید» در…

جزییات بیشتر
85 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

املاک و مستغلات مسکن کلید

املاک و مستغلات مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع

• متراژ: ۱۰۰مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: ۵   تعداد واحدها: —- • سن بنا: ۲سال • وام موجود: ۲۰میلیون(قابل افزایش تا سقف ۶۰میلیون) •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت…

جزییات بیشتر
100 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

شرایط خرید یک واحد آپارتمان در فاز ۱ اندیشه/مسکن کلید

شرایط خرید یک واحد آپارتمان در فاز ۱ اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۷۱مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: ۱   تعداد واحدها: ۱۲ • سن بنا: ۷سال • وام تعلقی: ۱۷میلیون •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید» در…

جزییات بیشتر
71 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحد ۴۵متری با شرایط عالی/مسکن کلید

فروش واحد ۴۵متری با شرایط عالی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,450,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۴۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: ۱/رو به نما   تعداد واحدها: ۱۲ • سن بنا: ۳سال • وام تعلقی: ۱۸میلیون •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب…

جزییات بیشتر
45 متر مربع1 اتاق خواب

۲۰میلیون وام برای خرید ملک/املاک اندیشه

۲۰میلیون وام برای خرید ملک/املاک اندیشه
فروش آپارتمان
1,600,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۸۴مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: ۲   تعداد واحدها: ۸ • سن بنا: ۱۰سال • وام تعلقی: ۲۰میلیون •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید. خانه ی مذکور در اندیشه قرار دارد و دارای ۸۴…

جزییات بیشتر
84 متر مربع2 اتاق خواب

خرید و فروش ملک در اندیشه/مسکن کلید

خرید و فروش ملک در اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,550,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۹۴مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: ۴   تعداد واحدها: ۲۵ • سن بنا: ۱۳سال • وام تعلقی: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید» در…

جزییات بیشتر
94 متر مربع2 اتاق خواب

خرید و فروش مجتمع پرنیان نیروی انتظامی شهرک اندیشه/مسکن کلید

خرید و فروش مجتمع پرنیان نیروی انتظامی شهرک اندیشه/مسکن کلید
بدون قیمت

 برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید. ☑️ ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲ رسولی       🔹آدرس ما: تهران – شهریار- شهرک اندیشه – فاز۱-خیابان اطلاعات – پلاک ۲ مسکن کلید🗝🔹   «سپاس از شما بابت…

جزییات بیشتر

مظنه ی واحدهای زیر ۵سال در اندیشه/مسکن کلید

مظنه ی واحدهای زیر ۵سال در اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,750,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۷۶مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: ۳    تعداد واحدها: ۸ • سن بنا: ۵سال • وام تعلقی: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن کلید»…

جزییات بیشتر
76 متر مربع2 اتاق خواب1 پارکینگ

مشاوره ی رایگان در زمینه ی سرمایه گذاریِ ملکی/مسکن کلید

مشاوره ی رایگان در زمینه ی سرمایه گذاریِ ملکی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,600,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۱۴۰مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۳ • طبقه: ۴/رو به نما     تعداد واحدها: ۱۶ • سن بنا: ۱۲سال • وام تعلقی: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب…

جزییات بیشتر
140 متر مربع3 اتاق خواب1 پارکینگ

نرخ واحدِ بدون پارکینگ در شهرک اندیشه/مسکن کلید

نرخ واحدِ بدون پارکینگ در شهرک اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۷۵مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: ۱/رو به نما     تعداد واحدها: ۶ • سن بنا: ۱۰سال • وام تعلقی: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب…

جزییات بیشتر
75 متر مربع2 اتاق خواب

با کم ترین سرمایه صاحب ملک شوید/مسکن کلید

با کم ترین سرمایه صاحب ملک شوید/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,550,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۱۲۷مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۳ • طبقه: ۳      تعداد واحدها: ۱۱ • سن بنا: ۱۰سال • وام تعلقی: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن…

جزییات بیشتر
127 متر مربع3 اتاق خواب1 پارکینگ

واحد ۴۴متری+وام خرید/مسکن کلید

واحد ۴۴متری+وام خرید/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,350,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۴۴مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: ۲ /رو به نما     تعداد واحدها: ۹ • سن بنا: ۱۰سال • وام تعلقی: ۱۵میلیون •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب…

جزییات بیشتر
44 متر مربع1 اتاق خواب1 پارکینگ

شرایط ویژه خرید و فروش ملک در اندیشه/مسکن کلید

شرایط ویژه خرید و فروش ملک در اندیشه/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,600,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۷۷مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: ۱      تعداد واحدها: ۶ • سن بنا: ۴سال • وام تعلقی: ۱۲ •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت مسکن…

جزییات بیشتر
77 متر مربع2 اتاق خواب

فروش واحد ۳خوابِ با امکانات عالی/مسکن کلید

فروش واحد ۳خوابِ با امکانات عالی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۱۲۰مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۳ • طبقه: ۱      تعداد واحدها: —- • سن بنا: ۶سال • وام تعلقی: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت…

جزییات بیشتر
120 متر مربع3 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای تجاری-اداری مجتمع رزمال اندیشه شروع شد /مسکن کلید

فروش واحدهای تجاری-اداری مجتمع رزمال اندیشه شروع شد /مسکن کلید
فروش اداری, فروش تجاری, معاوضه
بدون قیمت

•  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید. ☑️ ۰۹۱۲۶۰۰۴۷۰۲ رسولی      🔹آدرس ما: تهران – شهریار- شهرک اندیشه – فاز۱-خیابان اطلاعات – پلاک ۲ مسکن کلید🗝🔹   «سپاس از…

جزییات بیشتر

فروش واحد آپارتمان هایِ زیر ۱۰سال با شرایط عالی/مسکن کلید

فروش واحد آپارتمان هایِ زیر ۱۰سال با شرایط عالی/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,150,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۷۸مترمربع • تعداد اتاق خواب: ۲ • طبقه: ۳     تعداد واحدها: ۶ • سن بنا: ۸سال • وام تعلقی: —- •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت…

جزییات بیشتر
78 متر مربع2 اتاق خواب

فروش آپارتمان ۴۹متری+وام/مسکن کلید

فروش آپارتمان ۴۹متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
1,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

• متراژ: ۴۹مترمرب • تعداد اتاق خواب: ۱ • طبقه: ۱     تعداد واحدها: ۱۸ • سن بنا: ۶سال • وام تعلقی: ۲۰میلیون •  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید.   «سپاس از شما بابت انتخاب وب سایت…

جزییات بیشتر
49 متر مربع1 اتاق خواب

چطوری برم شهرک اندیشه؟!

چطوری برم شهرک اندیشه؟!
بدون قیمت

تلفن املاک مارا از ۱۱۸ تهران بخواهید اگر با ماشین شخصی از تهران تشریف میارید خودتونو به بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص)برسونید از ۴راه ایران خودرو (الان پل روگذر شده…

جزییات بیشتر