اخبار

اخبار

میزان نرخ حق الزحمه مشاورین املاک

حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی مشاورین املاک تهران مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ کمسیون هیات عالی نظارت

نرخ کمسیون فروش مشاورین املاک برابر دستورالعمل

برای معاملات املاک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله از هر طرف.

برای معاملات املاک از ۵۰۰ میلیون تومانبه بالا ، برای ۵۰۰ میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله ۲۵ صدم درصد از هر طرف.

به مبالغ بالا مالیات بر ارزش افزوده به میزان اعلام شده هر سال اضافه خواهد شد که میبایست از هر طرف معامله دریافت شود.

نحوه محاسبه دقیق حق کمیسیون املاک به همراه مثال:

نحوه محاسبه میزان نرخ حق الزحمه مشاورین املاک برای معاملات خرید و فروش

محاسبه نرخ کمسیون مشاورین املاک برای معاملات خرید و فروش اینگونه محاسبه خواهد شد که چنانچه مبلغ خرید و فروش شما کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان باشد می بایست عدد مربوطه را در ۰٫۵ درصد ضرب کنید. بعنوان مثال کمسیون یک معامله ۵۰۰ میلیون تومانی از هر طرف دو میلیون و پانصد هزار تومان می شود.

چنانچه مبلغ خرید و فروش شما بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد طبق محاسبه بالا مشخص شد که مبلغ کمسیون معاملات تا ۵۰۰ میلیون تومان ، دو میلیون و پانصد هزار تومان می شود پس عدد مازاد ۵۰۰ میلیون را در ۰٫۲۵ درصد ضرب میکنیم و عدد بدست آمده را با دو میلیون و پانصد هزار تومان جمع می کنیم بعنوان مثال در یک خرید و فروش ۷۰۰ میلیونی اگر ۲۰۰ میلیون مازاد را بر ۰٫۲۵ درصد ضرب کنیم میشود ۵۰۰ هزار تومان پس از آن میبایست ۵۰۰ هزار تومان را بعلاوه دومیلیون و پانصد هزار تومان نرخ معاملات تا ۵۰۰ میلیون بکنیم که میشود سه میلیون تومان یعنی برای یک معامله ۷۰۰ میلیون تومانی می بایست نفری سه میلیون تومان پرداخت نمود.

توجه نمایید که می بایست مالیات بر ارزش افزوده را با اعداد بالا محاسبه کنید که نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اینگونه است:

بعنوان مثال شما خرید و فروشی به میزان ۷۰۰ میلیون تومان انجام داده اید ابتدا مطابق محاسبات بالا میزان کمسیون را محاسبه میکنیم که می شود ۳ میلیون تومان حال میبایست ۳ میلیون تومان را در میزان مالیات ارزش افزوده همان سال مثلا در سال ۹۵ میزان آن ۹% میباشد ضرب کنید بعنوان مثال میزان مالیات ارزش افزوده یک معامله ۷۰۰ میلیون تومانی میشود ۲۷۰ هزار تومان که این عدد را می بایست با ۳ میلیون تومان بعلاوه کنید یعنی برای یک معامله ۷۰۰ میلیونی میبایست هر طرف معامله سه میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان پرداخت نمایند.

چند مثال مختلف برای آشنایی با نحوه محاسبه میزان نرخ حق الزحمه مشاورین املاک برای معاملات خرید و فروش:

مثال ۱: کمیسیون یک معامله ۲۶۰ میلیون تومانی:

۲۶۰ میلیون ضرب در ۰٫۵% = ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان

۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ضربدر۹% سال۹۵ =۱۱۷ هزارتومان

مالیات ارزش افزوده = ۱۱۷/۰۰۰ تومان

۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان بعلاوه ۱۱۷/۰۰۰ تومان = ۱/۴۱۷/۰۰۰تومان

کمسیون هر طرف در یک معامله ۲۶۰ میلیون تومانی = ۱/۴۱۷/۰۰۰ تومان می شود

مثال ۲: کمسیون یک معامله ۵۶۰ میلیون تومانی:

تا ۵۰۰ میلیون = ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۶۰ میلیون مازاد در ۰٫۲۵ = ۱۵۰/۰۰۰ تومان

۱۵۰/۰۰۰ تومان بعلاوه ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان = ۲/۶۵۰/۰۰۰تومان

۲/۶۵۰/۰۰۰تومان ضربدر ۹% سال۹۵ = ۲۳۸/۵۰۰تومان

مالیات ارزش افزوده= ۲۳۸/۵۰۰تومان

۲/۶۵۰/۰۰۰ بعلاوه ۲۳۸/۵۰۰ = ۲/۸۸۸/۵۰۰ تومان

کمسیون هر طرف در یک معامله ۵۶۰ میلیون تومانی = ۲/۸۸۸/۵۰۰ تومان می شود

نحوه محاسبه میزان نرخ حق الزحمه مشاورین املاک برای معاملات رهن و اجاره:

محاسبه نرخ کمسیون مشاورین املاک برای معاملات رهن و اجاره تغییری نداشته و اینگونه محاسبه خواهد شد که چنانچه مبلغ قرار دا شما اجاره خالی باشد یعنی در قراردادتان پول پیش داده نشود و فقط اجاره دریافت شود می بایست عدد مربوطه را بر ۴ تقسیم کنید. بعنوان مثال کمسیون یک معامله کهاجاره بهای آن ماهیانه یک میلیون تومان است از هر طرف ۲۵۰ هزار تومان می شود.

چنانچه مبلغ قرار دا شما رهن کامل باشد یعنی در قرار داد تان اجاره داده نشود ابتدا عدد رهن کامل را در عدد ۳۰ ضرب می کنید با این عمل شما مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده اید و سپس می بایست عدد بدست آمده را بر ۴ تقسیم کنید. بعنوان مثال کمسیون یک معامله ۵۰ میلیون تومان رهن کامل ابتدا ۵۰ میلیون در ۳۰ ضرب میشود که عدد ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان بدست می آید یعنی اجاره بهای یک ملک ۵۰ میلیون رهن کامل می شود یک میلیون و پانصد هزار تومان در هر ماه می شود سپس این عدد را بر ۴ تقسیم میکنیم که نرخ کمسیون یک قرارداد ۵۰ میلیون رهن کامل از هر طرف ۳۷۵ هزار تومان می شود.

چنانچه مبلغ قرار دا شما رهن و اجاره باشد یعنی در قرار داد تان هم پول پیش داشته و هم اجاره داده شود ابتدا عدد رهن کامل را در عدد ۳۰ ضرب می کنید با این عمل شما مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده اید و سپس می بایست عدد بدست آمده بعلاوه اجاره بهای ماهیانه کنیدو عدد بدست آمده را بر ۴ تقسیم کنید. بعنوان مثال برای محاسبه کمسیون یک معامله ۵۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون تومان اجاره ابتدا ۵۰ میلیون در ۳۰ ضرب میشود که عدد ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان بدست می آید سپس ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان را با ۱،۰۰۰،۰۰۰اجاره بهای ماهیانه بعلاوه میکنیم که دو میلیون و پانصد هزار تومان در هر ماه می شود. سپس این عدد را بر ۴ تقسیم میکنیم که نرخ کمسیون یک قرارداد۵۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون تومان اجاره از هر طرف ۶۲۵ هزار تومان می شود.

توجه نمایید که می بایست مالیات بر ارزش افزوده را با اعداد بالا محاسبه کنید که نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اینگونه است:

بعنوان مثال شما قراردادی به میزان۵۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون تومان اجاره انجام داده اید ابتدا مطابق محاسبات بالا میزان کمسیون را محاسبه میکنیم که می شود ۶۲۵هزار تومان حال میبایست ۶۲۵ هزارتومان را در میزان مالیات ارزش افزوده همان سال مثلا در سال ۹۴ میزان آن ۹% بوده ضرب کنید بعنوان مثال میزان مالیات ارزش افزوده یک قرارداد۵۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون تومان اجاره میشود ۵۶هزارو دویست و پنجاه تومان که این عدد را می بایست بر ۶۲۵ هزار تومان بعلاوه کنید یعنی برای یک قرارداد۵۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون تومان اجاره میبایست هر طرف معامله ۶۸۱،۲۵۰ تومان پرداخت نمایند.


ذکر چند مثال مختلف برای آشنایی با نحوه محاسبه میزان نرخ حق الزحمه مشاورین املاک برای معاملات رهن و اجاره:

مثال ۱:

کمسیون یک قرارداد۳۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون سیصد و پنجاه هزار تومان اجاره

۳۰ ضربدر ۳۰۰۰۰ : ۹۰۰ هزار تومان

۹۰۰،۰۰۰ تومان بعلاوه ۱،۳۵۰،۰۰۰ تومان : ۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان تقسیم بر چهار : ۵۶۲،۵۰۰ تومان

۵۶۲،۵۰۰ تومان ضربدر ۹% سال۹۴ : ۵۰،۶۲۵ تومان

مالیات ارزش افزوده : ۵۰،۶۲۵ تومان

۵۶۲،۵۰۰ تومان بعلاوه ۵۰،۶۲۵ تومان : ۶۱۳،۱۲۵ تومان

کمسیون هر طرف در یک قرارداد۳۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون سیصد و پنجاه هزار تومان اجاره : ۶۱۳،۱۲۵ تومان می شود


مثال ۲:

کمسیون یک قرارداد۷۰ میلیون تومان رهن کامل بدون اجاره

۷۰ ضربدر ۳۰۰۰۰ : ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان تقسیم بر چهار : ۵۲۵،۰۰۰ تومان

۵۲۵،۰۰۰ تومان ضربدر ۹%مالیات سال۹۴ : ۴۷،۲۵۰ تومان

مالیات ارزش افزوده :۴۷،۲۵۰ تومان

۵۲۵،۰۰۰ تومان بعلاوه ۴۷،۲۵۰ تومان : ۵۷۲،۲۵۰ تومان

کمسیون هر طرف در یک قرارداد ۷۰ میلیون تومان رهن کامل بدون اجاره : ۵۷۲،۲۵۰ تومان می شود


مثال ۳:

کمسیون یک قرارداد که اجاره بهای آن ماهیانه ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان است:

۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان تقسیم بر چهار : ۴۰۰،۰۰۰ تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان ضربدر ۹%مالیات سال۹۴ : ۳۶،۰۰۰ تومان

مالیات ارزش افزوده :۳۶،۰۰۰ تومان

۴۰۰،۰۰۰ تومان بعلاوه ۳۶،۰۰۰ تومان : ۴۳۶،۰۰۰ تومان

کمسیون هر طرف در یک قرارداد که اجاره بهای آن ماهیانه ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان است: ۴۳۶،۰۰۰ تومان می شود.


منبع: پایگاه آموزشی مشاورین املاک کشور

مطالب مرتبط با این موضوع: حق بنگاهی در سال ۹۵ چقدر است ، حق کمیسیون بنگاه‌های‌ مسکن چقدر است؟

 

 

(۶۹) نظرات

 1. ممنون از اعلام دستورالعمل هزینه خرید و فروش واجاره املاک متأسفانه بعضی از مشاوران املاک زیاده خواهی میکنند و چند برابر از طرفین در یافت می کنند. لذا این اقدام آن اتحادیه محترم بسیار قابل تقدیر وتشکر می باشد.
  ضمنا” یک سوال دارم و اینکه آیا املاک تجاری و اداری هم همان نرخ هجاره است که در این سایت مطرح شده است؟؟
  ممنون می شوم که پاسخ دهید.
  با تشکز مجدد رضا دانش فهیم

  پاسخ
   • علیرضا

    به    بیان شده  

    سلام
    ممنون از مطالب مفید سایت
    ۱- آیا کارمزد یک سوم برای واحدهای تجاری دارای تایدیه اتحادیه می باشد. منظو اینکه بخشنامه یا دستورالعمل مصوبی دارد؟
    ۲- برای واحدهای اداری و انبارهای صنعتی یا تجاری کارمزد چگونه است.
    تشکر

    پاسخ
    • admin

     به    بیان شده  

     سلام ممنون از توجه شما
     بله
     طبق قانون مصوب اتحادیه کمیسیون املاک اداری و تجاری یک سوم اجاره + ۹درصد ارزش افزوده میباشد

     پاسخ
 2. محمدباقر معصومی

  به    بیان شده  

  سلام
  آیا برای فسخ یک مورد رهن و اجاره در بنگاه املاک باید کمیسیون پرداخت شود؟
  مبلغ آن چطور محاسبه می گردد؟

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   بله ، فسخ قرارداد تاثیری در کمیسیون نداری
   در ملک مسکونی معادل یک چهارم اجاره بهای کامل + مالیات بر ارزش افزوده مثلا ٢٠ میلیون با ٢٠٠ اجاره میشود ۲۰*۳۰=۶۰۰+۲۰۰=۸۰۰/۴=۲۰۰

   پاسخ
 3. مجيد قضاتلو

  به    بیان شده  

  سلام
  اگر املاک مسکن مبلغی بیشتر از یک درصد کمیسیون برای خرید و فروش درخواست کرد چگونه میتوان نسبت به این قضیه اعتراض نمود؟

  پاسخ
 4. حسین

  به    بیان شده  

  ممنون از مطلب خوبتون .
  ایا این شرایط برای تمامی شهر های استان به همین صورت هست و اگر مشاور املاکی مبلغی بالاتر از این موارد بگیره باید چه کار کنیم .

  یک وب سایت خوب در مورد املاک رو هم خواستم معرفی کنم .
  http://melkima.ir

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   ممنون از توجه شما و همچنین پیشنهادتون🙏
   بله در در سراسر ایران یک قانون است
   توصیه میکنم با مماشات و رضایت به نتیجه مطلوب برسید درغیر اینصورت اتحادیه املاک مرجع رسیدگی است

   پاسخ
 5. علی

  به    بیان شده  

  با عرض سلام و خسته نباشید یه سوال داشتم:
  من یک واحد مسکن رو در سال ۹۴ رهن کردم به مبلغ هفتاد میلیون تومن و بنگاه مبلغ ۵۷۰ هزار تومن از من حق کمیسیون گرفتن. سوال من این هست که اگر همان خانه را در سال دوم بخواهم تمدید کنم، حق کمیسیون نسبت به سال قبل زیاد میشه یا نصف سال قبل حساب میشه؟
  اگه میشه، چه مقدار مبلغش نسبت به سال قبلش افزایش پیدا میکنه؟

  پاسخ
 6. الهام

  به    بیان شده  

  سلام. زمان پرداخت کمسیون به بنگاه چه زمانی هست؟؟ بعد از دریافت کد ردگیری یا قبلش؟
  چون متاسفانه ما خونه ای رو خریدیم و بنگاه در زمان قولنامه کمسیون رو از ما گرفتن و الان بعد از یک هفته هنوز هم کد ردگیری به ما ندادن!
  حتا به جای یک میلیون و نهصد از ما سه میلیون تومن پول گرفتن 😒

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   همزمان با تنظیم قرارداد
   نداشتن کد رهگیری نگران کننده نیست و از ابتدای سال ٩۵ الزام ندارد ولی میتوانید از طریق اتحادیه املاک پیگیر شوید
   توصیه میکنم با دفتر املاک مذاکره کنید

   پاسخ
 7. فاطمه کرملو

  به    بیان شده  

  سلام من معامله فروش و خرید کردم ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ با ارزش افزوده ۲۳۰۰۰۰۰۰ میلیون گرفتن و آژانس همان منطقه ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان رو ۲۷۰۰۰۰۰۰ تقاضا کرده و میگن اتحادیه الکیه باید بدین من چکار کنم لطفا جواب منو فوری بدین وقتی ندارم

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   از آژانس درخواست رسید کمیسیون کنید و یا به اتحادیه املاک شکایت کنید،اتفاقا به سرعت رسیدگی میکنن
   قانون همونیه که نوشتیم ولی واقعا با توجه به تورم و اجاره مغازها جواب نمیده و تو همه اصناف کسی طبق قانون پیش نمیره

   پاسخ
 8. فاطمه کرملو

  به    بیان شده  

  منطقه نیاوران چرا یک درصد مبلغ معامله ندارن چرا دولت نمیتونه جلو آژانس ها رو بگیره

  پاسخ
 9. مهران

  به    بیان شده  

  با سلام
  در بنگاهی آپارتمانی را به مبلغ۲۲۵ میلیون تومان رهن کامل تبدیل به ۱٫۵ میلیون تومان اجاره ماهیانه و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان رهن دادیم . که البته اجاره ماهیانه با نرخ ۲۰% محاسبه شد . ولی در هزینه کمیسیون بنگاه مبلغ رهن کامل را بصورت ۳۰% محاسبه میکنند . آیا این منطقی و صحیح و منصفانه است ؟

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   مبلغ کمسیون شما ١۶٣۵٠٠٠هزار تومان میشود و بیشتر از ان نه انصاف است نه منطق

   پاسخ
 10. سلام
  وقت بخیر
  یک واحدمسکونی دارم که به شخصی اجاره دادم،خودمون مبلغ روتوافق کردیم ورفتیم به دفتراملاک تاباتتظیم قراردادوکدرهگیری ،قرارداد روامضا بکنیم.
  بخاطرمشکل مالی ای که برای مستاجر رخ داد،مجبورشدم قرارداد روفسخ کنم،
  مشاوراملاک هم قرارداد روتنظیم کرده وکدرهگیری روهم رویه قرارداد زده،
  حال میبایست بابت فسخ قرارداد به املاک چقدرکمیسیون بپردازم؟؟؟؟

  پاسخ
 11. علی ثاقب

  به    بیان شده  

  با سلام
  ملک مسکونی را برای سه سال اجاره دادم . سوال >آیا هزینه بنگاه سه برابر اجاره یک ساله محاسبه میشود؟ یا طور دیگری . آیا کتاب و یا مرجع کتبی برای این کار محاسبه وجود دارد؟ و در کجاست؟
  سپاسگزارم
  ثاقب

  پاسخ
 12. علی ثاقب

  به    بیان شده  

  با سلام مجدد،
  آیا امکان این را دارید که با فرمول پاسخ خیر را توضیح دهید. در اتحادیه امکان دسترسی به مطالب نیست.
  سپاسگزارم

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   مبلغ کمیسیون جهت تنظیم قرارداد است نه مدت قراردادو درصورت مطالبه دفتر املاک میتوانید به اتحادیه املاک مراجعه فرمایید

   پاسخ
 13. علی ثاقب

  به    بیان شده  

  با سلام ،
  بسیار ممنونم ، پاسخ من به ایشان همین که فرمودید بود . اما مورد قبول مشاور املاک نیست. از همراهی شما سپاسگزارم.
  ثاقب

  پاسخ
 14. شیبا ملک

  به    بیان شده  

  نماینده بنگاه که در معامله و جوش دادن آن نقش داشته آیا می تواند جداگانه پول مطالبه کند؟ چنین چیزی آیا مرسوم است؟

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   خیر
   ولی معمولا طرفین درصورت رضایت مبلغی به عنوان شیرینی پرداخت میکنند و کاملا اختیاری است

   پاسخ
 15. Shaheen

  به    بیان شده  

  با عرض سلام
  ملکى را جهت اجاره در روزنامه همشهرى اگهى دادم و در اگهى قید نمودم بدون واسطه نهایت بنگاه هاى همکار فایل کردند که همان متن براى بنگاه هاى
  دیگر اطلاع زسانى شد حال سئوال من این است ایا با اینکه درخواست بدون واسطه
  را اعلام نموده ام و اگر بنگاه انرا انکار کنند موجر باید حق بنگاه را بدهد اطلاع دارم مستاجر حق بنگاه را داده

  پاسخ
 16. امیر

  به    بیان شده  

  با سلام
  بسیار سپاسگزارم بابت اطلاع رسانی خیلی خوبتون.
  سوالی که داشتم این است که من خانه ای را توسط بنگاهی از تهران به یک نفر اجاره دادم و قراردادی تنظیم شد و توافق کردیم مستاجر مبلغ رهن را ۱۰ روز بعد از تحویل خانه به کارت بنده واریز نمایند. ولی در تاریخ مشخص شده فقط مبلغ ۵ میلیون را( ۳میلیون را ۱۲ ظهر و ۲ میلیون را ساعت ۱ صبح) را به کارت من واریز کردند و هر چی به ایشان گفتیم در قرار داد قید شده ۱۰ میلیون باید بدین ولی متاسفانه تا ۱۷ روز هم صبر کردیم ولی خبری نشد و قول و عده های پوچ به ما دادند و ما تصمیم گرفتیم هر طوری که میشود قرارداد را فسخ کنیم و هر چی به بنگاه زنگ میزنیم که ایشون مطابق با قرار داد عمل نکرده و شمل مسئول هستین که قرارداد را فسخ کنید ولی متاسفانه با کمال پررویی به ما گفتند که ما هیچ نقشی نداریم و کارمون مشتری پیدا کردن و حق کمسیون گرفتن هست. حال سوال من اینه که آیا بنگاه واقعا نیاید مسئول باشه؟؟ میتونم به اتحادیه شکایت کنم؟ ممنون میشم من را راهنمایی نماید.

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   از نظر قانون کاملا درست گفته گرچه ادبیات درستی بکار نبرده و اخلاقا تعامل لازمه
   ولی فسخ قرارداد صرفا با حکم دادگاه و وظیفه قاضیه!

   پاسخ
 17. امیر

  به    بیان شده  

  ممنون از پاسختون. من برای فسخ قرارداد به گجا میتونم مراجعه کنم؟ یعنی باید وکیل بگیرم؟ این فرایند گرفتن حکم دادگاه و قاضی چقدر طول میکشه؟ آیا بصورت توافقی با وجود ضرر زیاد، پذیرفتن آن بهتر از پیگیری توسط دادگاه هست یا حکم فسخ را میتوان براحتی گرفت؟متاسفانه کلی وقت و انرژی سر این موضوع از بین رفته و دیدم به بنگاه املاک خیلی بد شده که همکاری لازمه را انجام نمیدهند.

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   قطعا توافق کوتاهترین راه است ولی درصورت شکایت قدم اول مراجعه به شورای حل اختلاف است و میبایست به نزدیکترین شعبه به ملک مراجعه کرد و حدود ۶ ماه حداقل زمان میبرد.

   پاسخ
 18. عباس موسوی

  به    بیان شده  

  باسلام و خداقوتی خدمت شما

  بنگاهی که من در آنجا قرارداد پیش خرید نوشتم اعلام میکند که بابت پیش فروش از هر طرف ۱درصد باید دریافت کنیم و این نرخ اتحادیه است
  بابت معاملع ۸۵۰میلیون تومانی از هر طرف ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان گرفته یعنی بابت این قرارداد مجموعا ۱۷میلون تومان دریافت نموده است
  خواهشمندم بفرمایید که گفته ایشان درست است یا خیر؟

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   خیر ولی معمولا عرف شده که یک درصد از هر طرف میگیرن که البته قانونی نیست و بهتر است با رضایت باشد.

   پاسخ
 19. حامد

  به    بیان شده  

  سلام چرا منطقه شمیران ۱ درصد از فروش را محاسبه میکند وبرای یک خانه یک میلیاردو پانصد میلیون تومانی ۱۵ میلیون تومان کمیسیون میخواهد

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   خلاف قانون است و میتوانید درخواست رسید کنید و به اتحادیه املاک مراجعه کنید

   پاسخ
 20. حسین

  به    بیان شده  

  سلام و خسته نباشید با تشکر از پاسخوگییتان
  اگر یک ملک تجاری با مبلغ رهن ۱۰۰ میلیون و اجاره ۱۰ میلیون ماهیانه را برای مدت ۳ سال و با افزایش ۱۵ درصد به مبلغ فقط اجاره در نظر بگیریم ایا مبلغ کمیسیون بنگاه برای یکسال محاسبه میشود ویا ۳ سال. در صورتیکه کمیسیون برای ۳ سال محاسبه شود این قانونی است در صورتیکه هنوز دریافتی اجاره بابت سالهای بعد هنوز اتفاق نیافتاده؟

  پاسخ
   • حسین

    به    بیان شده  

    با تشکر مجدد
    یعنی میفرمایید کمیسیون قرارداد سه ساله همانند قرارداد یکساله محاسبه میشه درسته. میشه بفرمایید کدوم قانون هست و در کجا مکتوب شده؟

    پاسخ
 21. حميدرضا

  به    بیان شده  

  سلام و خسته نباشید، در خصوص معامله ای که بنگاه نقشی در پیدا کردن مشتری نداشته و فروشنده و خریدار خودشان به بنگاه مراجعه کرده اند، کمیسیونی باید پرداخت شود؟؟ و چه مقدار

  پاسخ
 22. محمد

  به    بیان شده  

  سلام من قرار داد اجاره تنظیم کردم و امضاء شده کار تمام شده حال مستاجر بقیه پول مالک رو نداد کمیسیون دو طرف رو من خواستم رفتن اتحادیه شمیرانات اتحادیه گفتن یک طرف تعلق میگیره ( البته مستاجر بعد ۳ ماه اومدن ) لطفا جواب

  پاسخ
 23. محمد

  به    بیان شده  

  ضمنا قرارداد اجاره ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان بوده من ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان درخواست داشتم ممنون ار شما .

  پاسخ
 24. مصطفی

  به    بیان شده  

  سلام خدمت شما ببخشید یک سوال دارم مبلغ کمیسیون مسکونی با تجاری فرق دارد منطقه بندی هست یا نه من یک مغازه تو اسلامشهر اجاره کردم ۱۵میلیون پیش و اجار ماهی ۲.۳۵۰ هزارتومان چقدر باید کمیسیون بدم ممنون میشم زود جواب بدهید

  پاسخ
 25. Mostafa

  به    بیان شده  

  سلام کمیسیون ملک تجاری چجوری حساب میشه بعد تهران با اطراف تهران فرقی میکنه من تو اسلامشهر میخام مغازه اجاره کنم باید املاک میگه ۱.۲ درسته ولی من شنیدم که کمتر هستش میشه منو راهنمایی کنید

  پاسخ
  • admin

   به    بیان شده  

   سلام
   نرخنامه تمام کشور یکیه اجاره تجاری ۱٫۳ از مبلغ اجاره و در صورت زدن کد رهگیری ۹درصد ارزش افزوده هم به اون اضافه میشه

   پاسخ
 26. روانپور

  به    بیان شده  

  سلام آیا فقط صرفا معرفی ملک بدون عقد قرارداد برای بنگاه حق کمیسیون ایجاد میکند؟

  پاسخ
 27. فتانه اشكان

  به    بیان شده  

  سلام
  بنده ملکى رو ٢۵٠ تومن رهن کامل کردم و یک قرارداد بدون کد رهگیرى نوشته شد و طرفین معامله نفرى٢ ملیون حق الزحمه بنگاه رو پرداخت کردند.
  الان بنا به دلایل ادارى، باید به صورت صورى،قرارداد همین ملک،با هولوگرام و کد رهگیرى به نام یک نفر دیگه زده بشه، و بعد از یک روز مجددا باطل بشه و به نام من اجاره نامه بدون کد رهگیرى،باقى بمونه .
  حالا میخواستم بدونم آیا بابت این کار باید به بنگاه مجددا مبلغى داده بشه؟ و اگر بله، عرفا چقدر هست؟

  پاسخ
  • رسولی

   به    بیان شده  

   سلام
   بستگی داره اگر بابت کمیسیونتون ارزش افزوده پرداخت کردید میتونی از دفتر املاک کد بگیرید.اما برای قرارداد جدیدتون هزینش جداس که هزینش بسته به ملک مورد قرارداد داره

   پاسخ
 28. امین

  به    بیان شده  

  سلام. میشه بگید معنیه مالیات بر ارزش افزوده یعنی چی؟ اصلا معنیش رو میدونید؟ مشاور املاک رو چه حسابی باید روی حق کمیسیونش مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنه از مردم بگیره مگه مشاور داره جنسی رو از خودش میفروشه که ارزش افزوده داره؟ چرا چرت مینویسید… فکر کنم خودتون اصلا قانون حق کمیسیون رو نخوندید پس برید بخونید

  پاسخ
  • رسولی

   به    بیان شده  

   سلام
   شما بهتره مودب باشی و یکم اطلاعاتت رو بالاتر ببری ضمنا اگر اعتراضی به این موضوع دارید میتونید از اتحادیه صنف مشاورین املاک که این قانون رو وضع کرده بپرسید و این موضوع ارتباطی به دفاتر املاک نداره

   پاسخ
 29. atefe

  به    بیان شده  

  سلام میشه زودتر به من جواب بدین تو شرایط بحرانی هستم🙁
  ملک تجاری با ۴٠میلیون پیش و ١.٧٠٠ اجاره کمیسیون رو هر دوطرف باید بدن؟و چقدر؟
  از طرفی اگر بعد از ۵ماه تصمیم به واگذاری به کس دیگری گرفته شود چه کسی باید کمیسیون بدهد؟
  ممنونم🌹

  پاسخ
  • رسولی

   به    بیان شده  

   سلام
   هر طرف حدود۱۰۵۵۰۰۰تومان در مورد سوال دوم هرکسی قصد فسخ و یا واگذاری داشته باشه میبایست کمیسیون پرداخت کنه

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *