آپارتمان ۶۰ تا۶۹متر

آپارتمان ۶۰ تا۶۹متر


کــدمنـطـقـه محلهمتراژطبقهخوابتعداد واحدسنپارکينگقيمت مترتومانوام
173فاز 1- خ 3غربی6022710مشاع1.300----
202فاز 1- خ 7شرقی6012612مشاع1.250----
361فاز 1- خ 6غربی602266اختصاصی1.630----
918فاز 1- خ 1شرقی6011124اختصاصی1.50015
930فاز 1- خ شهدا6031321اختصاصی2.10035
1073فاز 1- خ غدیر602264مشاع1.50018
1089فاز 1- خ 9شرقی60321210اختصاصی1.53016
1140فاز 1- خ 14غربی60121210مشاع1.20012
1156فاز 1- خ مطهری60221110مشاع1.500----
1172فاز 1- خ 4شرقی6021305اختصاصی1.70020
1260فاز 1- خ 3غربی60321810مشاع1.55011
1281فاز 1- خ 5شرقی602266مشاع1.50050
1308فاز 1- خ اطلاعات602268اختصاصی1.75035
1317فاز 1- خ 2شرقی6022242اختصاصی2.20019
1337فاز 1- خ 6غربی601--------3اختصاصی2.05014
1342فاز 1- خ 8شرقی6022245اختصاصی1.60020
1368فاز 1- خ 5غربی6032912اختصاصی1.530----
1372فاز 1- خ 6غربی6012122اختصاصی2.00015
1382فاز 1- خ اطلاعات603261اختصاصی2.200----
1391فاز 1- خ معلم6022242مشاع2.10045
1397فاز 1- خ معلم6021129مشاع1.300----
649فاز 1- خ 6غربی6132611مشاع1.350----
840فاز 1- خ اطلاعات6321910مشاع1.37018
1045فاز 1- خ 3غربی633262مشاع1.85014
1064فاز 1- خ شاهدغربی6322209مشاع1.65045
1070فاز 1- شهرک صدف632266اختصاصی2.00013
1274فاز 1- خ 10غربی632269اختصاصی1.65018
1351فاز 1- خ موعود633262----1.80015
1352فاز 1- خ اطلاعات631165مشاع1.82016
1174فاز 1- خ 4شرقی65121210اختصاصی1.55015
1176فاز 1- خ معلم6532415مشاع1.500----
1204فاز 1- خ 2غربی6512125مشاع1.700----
1205فاز 1- خ 8غربی651218نوسازاختصاصی2.150----
1075فاز 1- خ معلم673295مشاع1.700----
1335فاز 1- خ 5غربی6712612مشاع1.350----
1253فاز 1- خ 8غربی6812128اختصاصی1.65023
1264فاز 1- خ یاسمن1681267اختصاصی1.45020
1298فاز 1- خ 2شرقی683269اختصاصی1.55020
1344فاز 1- خ جانبازان683263اختصاصی1.50020
1302فاز 1- خ 5غربی68121610اختصاصی1.500----
818فاز 1- خ 1غربی6822----5مشاع1.250----
961فاز 1- خ 3غربی68مختلف248نوسازاختصاصی2.45040
1208فاز 1- خ 12غربی683297اختصاصی1.55040
1232فاز 1- خ 9غربی6832612اختصاصی1.35020
1249فاز 1- خ 11غربی6832128اختصاصی1.70017
553فاز 1- خ 12غربی693265مشاع1.50016
1052فاز 1- خ 2غربی692268مشاع1.600----
1235فاز 1- خ میثاق692265مشاع1.65020
1340فاز 1- خ 11غربی6932147مشاع1.40013
1395فاز 1- خ 11غربی6922812مشاع1.40014

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *