نور مخفی

مرتب سازی بر اساس: :  

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۷ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۷  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
3,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۷    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۱۲ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
57 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۸ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۸  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۸     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۶ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۷۰  میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰    میلیون…

جزییات بیشتر
68 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
3,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۵      مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۹ ✳ وام موجود:     ۵۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰    میلیون…

جزییات بیشتر
75 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۸ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۸  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۶۸      مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۵ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۳۵   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰ …

جزییات بیشتر
68 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۴ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۴  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۶۴       مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:     …

جزییات بیشتر
65 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۵۶        مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۲ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:     …

جزییات بیشتر
56 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۸ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۸  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۵۸         مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۷ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:     …

جزییات بیشتر
58 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۰   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
4,100,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۵۰  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۴۲   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵    میلیون ✳…

جزییات بیشتر
50 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۷ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۷   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
5,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۵۷    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۵ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۲ ✳ وام موجود:     ۴۲   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵    میلیون…

جزییات بیشتر
57 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۰  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
4,250,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۵۰       مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۱ ✳ وام موجود:     ۶۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:     …

جزییات بیشتر
50 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۳ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۳  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۴۳   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۱۰ ✳ وام موجود:     ۴۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۰ …

جزییات بیشتر
43 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۰  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۴۰    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۹ ◾ سن بنا:      ۷ ✳ وام موجود:     ۵۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۰ …

جزییات بیشتر
40 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
3,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۴۶      مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۱۰ ✳ وام موجود:     ۶۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:     …

جزییات بیشتر
46 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
3,850,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۶      مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۶۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۰ …

جزییات بیشتر
46 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۸ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۸  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
3,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۴۸      مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۱۰ ✳ وام موجود:     ۶۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۰ …

جزییات بیشتر
48 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۳ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۳  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع

◾ متراژ:  ۵۳     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۱۲     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵   …

جزییات بیشتر
53 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۰  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
4,250,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۰    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۶ ◾ سن بنا:      ۲ ✳ وام موجود:     ۶۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰   …

جزییات بیشتر
70 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۵  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
3,550,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۵      مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:     ۶۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۵ …

جزییات بیشتر
65 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۸۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۸۰  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 80 متر به بالا, فروش آپارتمان
3,550,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۸۰       مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:     همکف ◾ تعداد واحدها:  ۵ ◾ سن بنا:      ۱۵ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۵   …

جزییات بیشتر
80 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
3,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۶   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۶ ◾ سن بنا:      ۱۲ ✳ وام موجود:     ۵۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰     میلیون…

جزییات بیشتر
76 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۴ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۴  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۴     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۵ ✳ وام موجود:     ۵۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۰     میلیون…

جزییات بیشتر
64 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,120,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۶   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:     ۲ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۶ ✳ وام موجود:     ۶۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰   …

جزییات بیشتر
66 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۲ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۲  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
4,600,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۲    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۶ ✳ وام موجود:     ۵۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۵   …

جزییات بیشتر
72 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۱ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۱  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,600,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۱     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۶ ◾ سن بنا:      ۵ ✳ وام موجود:     ۴۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۰ …

جزییات بیشتر
61 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
3,900,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۶      مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:     ۲ ◾ تعداد واحدها:   —- ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:     ۶۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۰ …

جزییات بیشتر
56 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۵  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
3,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۵       مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:   —- ◾ سن بنا:      ۱۱ ✳ وام موجود:     ۶۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰ …

جزییات بیشتر
75 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۳ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۳  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
3,900,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۳   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:     ۲ ◾ تعداد واحدها:   —- ◾ سن بنا:      ۱۰ ✳ وام موجود:     ۶۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰    میلیون…

جزییات بیشتر
63 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام